Home

Autoprotolýza vody

Untitled [kekule

Autoprotolýza vody - Masaryk Universit

Autoionizace vody - Wikipedi

3) Autoprotolýza vody - H2O = H + OH ( TATO REAKCE JE VRATNÁ) - Koncentrace vodíkových iontů je C = 10 mol/l- Dle koncentrace vodíkových iontů zjišťujeme kyselost. 0,000 000 1. 0,1 mol/l = 10 = PH = 1. Definice PH: je záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů v roztoku fotolýza vody - voda je disociována autoprotolýzou (tj chemická reakce dvou molekul rozpouštědla, z nichž jedna reaguje jako kyselina (klad. náboj) a druhá jako zásada (záp. náboj)) podle rovnice H20 -> H+ + OH-, ve fotosystému 2 je chlorofyl dopadajícími fotony excitován (vybuzen k přechodu do vyšší energetické hladiny. pH Z rovnovážné konstanty autoprotolýza vody jsme odvodili iontový součin vody: K V = [H 3O [OH-] = 10-14 Iontový součin vody má za standardních podmínek hodnotu 10-14 mol2 /l2. V čisté vodě vždy platí rovnos

autoprotolýza Co je autoprotolýza ( chemie ) reakce mezi dvěma molekulami rozpouštědla (např. voda), z nichž jedna reaguje jako kyselina a druhá jako báz Autoprotolýza vody Voda je protické rozpouštědlo, je to amfolyt (má amfoterní - obojaký charakter), molekuly vody si vyměňují proton .Takto reaguje asi 1 z 55 miliónů molekul H2O, čistá voda nepatrně disociuje Autoionizace vody. jinými názvy: autoprotolýza vody, autodisociace vody; voda v kapalném stavu není přítomna jen jako celé molekuly H 2 O, ale část molekul se rozpadá na ionty (disociace / ionizace) 2 H 2 O ↔ H 3 O + + OH - hydroxoniový kationt (hydronium / oxonium) H 3 O + hydroxidový anion OH pH Z rovnovážné konstanty autoprotolýzy vody jsme odvodili iontový sou čin vody: KV = [H 3O [OH-] = 10-14 Iontový sou čin vody má za standardních podmínek hodnotu 10-14 mol 2 /l2. V čisté vod ě vždy platí rovnos Elektrolýza je tedy strukturování vody pomocí ionizace. Taková voda se nazývá také ionizovaná, strukturovaná nebo funkční. Alkalická voda je bohatá na aktivní vodík, respektive vodíkový plyn (H 2) a hydroxylové ionty (OH-). Má redukční schopnost, je alkalická. Váže škodlivé volné radikály, čímž je neutralizuje

www.dejvikovy.estranky.cz - Obecná chemie - Protolytické ..

 1. Brönsted-Lowryho teorie, autoprotolýza vody; Vyjadřování kyselosti a zásaditosti látek, výpočet pH; Síla kyselin a zásad; Acidobazické indikátory; Hydrolýza soli; Chemická termodynamika. Termochemie. Standardní stav, reakční enthalpie, termochemické zákony ; Spalná a slučovací tepla; Kinetika chemických reakc
 2. Nivelizující účinek vody Kyseliny silnější než H 3 O+ jsou ve vodě zcela disociovány Báze silnější než HO jsou ve vodě zcela protonovány Kyselina Konjugovaná báze pK a HClO 4 ClO 4 10 HCl Cl 7 H 3 O+ H 2 O0 HF F 3.2 CH 3 COOH CH 3 COO 4.75 HCN CN 9.1 NH 4 + NH 3 9.2 PhOH PhO 10.0 CF 3 CH 2 OH CF 3 CH 2 O 12.4 H 2 OHO 14.0 ROH.
 3. autoprotolýza [gr.] — protolytická reakcia medzi dvoma rovnakými molekulami
 4. Vlastnosti vody • polárně-kovalentní vazbamezi kyslíkem a vodíkem parciální náboje el. dipól • vodíkové můstky -ve vodných roztocích (slabé interakce -ne kovalentní vazba, ale významné) • molekuly vody mají tendenci se slepovat k sobě navzájem: vysoké povrchové napětí, tepelná kapacit

Acidobazické reakce - WikiSkript

Teorie kyselin a zásad - Web o chemii, elektronice a

Autoprotolýza vody. H 2 O + H 2 O ↔ H 3 O + + OH - Je to velmi rychlá reakce, která vede k ustavení tzv. autoprotolytické rovnováhy, charakterizované rovnovážnou konstantou K:. Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, disociační konstanta kyseliny, disociační konstanta zásady, disociace v roztocích solí, hydrolýza, tlumivé roztok Když si vyjádříme závislost koncentrace oxoniových kationtů na koncentraci hydroxidových aniontů z definice iontového součinu vody [math]K_w[/math], získám Autoprotolýza vody H2O + H2O == H3O + + OH-KH2O = [H3O +] . [OH-] iontový součin vody závislost na teplotě t (°C) KH2O t (°C) KH2O 0 0,144.10-14 25 1,05.10-14 10 0,292.10-14 50 5,47.10-14 20 0,68.10-14 100 54,2.10-14 za laboratorní teploty platí KH2O ≈ 10-14 pKH2O = -log KH2O ≈ 14 ve vodě je [H3O +] = [OH-] 1

Teorie acidobazických reakcí E-ChemBook :: Multimediální

Autoprotolýza vody Voda reaguje zároveň jako kyselina a jako zásada: H2O + H2O H3O+ + OH . Kw = [OH ][H3O+] = 1.00 x 10 14. V čisté vodě při pokojové teplotě [OH ] = [H3O+] [H3O+] = 1 x 10 7 M (neutrální roztok) kyselý [H3O+] > 1.00x10 7 M neutrální [H3O+] = 1.00x10 7 M zásaditý [H3O+] < 1.00x10 7 M Ve vodných roztocích. Důležitou vlastností vody je autoprotolýza vody neboli disociace vody. Probíhá podle reakce 2 H2O « H3O + + OH-, a to jen u velmi malé části molekul. Na jednu disociovanou molekulu vody připadá 10 miliónů nedisociovaných molekul. Přesto je tento jev základem pro odvození pH vodnýc Voda - vlastnosti, voda jako rozpouštědlo, autoprotolýza vody, iontový součin vody, pH.. Roztoky, hmotnostní a objemový zlomek, koncentrace, změny složení roztoků. 9. s prvk acidobazické reakce roztoků - pH, autoprotolýza vody a stěžejní pro tuto otázku je schopnost aplikovat pojem hydrolýzy solí na uvené sloučeniny. Určete, která z nabídnutých látek patří do rovnice namísto otazníku: 3 KClO3 + 3 H2SO4 → 2? + HClO4 + 3 KHSO4 + H2O (A) oxid siřičitý (B) chlór (C) hydroxid draseln

Výpisky z chemie - Edisc

autoprotolýza vody benzen bod tání Bohrův model atomu helia Bohrův model atomu vodíku buta-1,3-dien částice kapalných látek částice plynných látek chlor a molekula chloru chlorid draselný chloristan draselný cis/trans izomerie cyklohexan - židlička dehydratační vlastnosti koncentrované kyseliny sírové D-glukosa. Iontový součin vody, autoprotolýza, pH. Součin rozpustnosti. 8. s-PRVKY. Postavení v periodické tabulce, fyzikální a chemické vlastnosti, užití a významné sloučeniny s-­prvků. Výroba sody, krasové jevy, zpracování vápence. Elektrolýza taveniny a roztoku NaCl

Krystalizace, destilace - Překrystalizování modré skalice, oddestilování vody z vodného roztoku modré skalice - Kyseliny a zásady - Arrheniova teorie, Brönstedova teorie, síla kyselin a zásad, autoprotolýza vody, stupnice pH, hydrolýza solí, příklady Složení a struktura atomu. Charakteristika elementárních částic. Atomové jádro - hmotnostní úbytek,vazebná energie jádra, jaderné síly Autoprotolýza vody Voda se chová jako amfolyt, má schopnost protony přijímat i uvolňovat. Reakce dvou molekul vody za vzniku oxoniového kationtu a hydroxidového aniontu se nazývá autoprotolýza vody: [24] H 2 O + H 2O ↔ H 3 O + + OH-oxoniový hydroxidový kation anion Hydrolýza sol Dnešní moderní společnost s rozvinutou industriální sférou klade na úpravu vody vysoké nároky. Ať už se jedná o čištění odpadních vod nebo o úpravu pitné vody, v obou případech se setkáváme se čtyřmi, kontinuálně na sebe navazujícími, metodami. Prvním stupněm j

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Biologie

Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, Moravské Budějovice Charakteristika: Přehledná maturitní otázka zpracovává téma kyselin a zásad.Vysvětluje základní teorie, reakce kyselin a zásad nebo měření a výpočet pH. Závěr nabízí příklady kyselin a zásad v anorganické a. Makroergická vazba a makroergické sloučeniny, složení, tvorba a význam ATP, souvislosti metabolických dějů, citrátový cyklus a koncový dýchací řetězec, tvorba vody jako hlavní zdroj energie. 30 Autoprotolýza vody. reakce dvou stejných molekul vody. H2O + H2O ((( H3O+ + OH-i čistá voda vede elektrický proud. k reakci dochází ve zlomku molekul (jedna z mnoha milionů) čistá voda: c(OH-) = c(H3O+) = 10-7 mol.dm-3 (25°C) Kv = c(H3O+) . c(OH-) = 10-1 XqnmcM0.VmcfngeqxƒO0.¥ƒtwdcM0< RU‡mncf{¦cpcn{vkemfiejgokgrtqdcmcnƒUg 030x{f0X{uqmƒšmqncejgokemq/vgejpqnqikemƒxRtc¦g.Rtcjc42280KUDP:2/92:2/832/

autoprotolýza vody → iontový součin vody pH a pOH Rovnováhy v roztocích hodnota součinu závisí na teplotě ! Rovnováhy v roztocích • PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - vodné prostředí výpočty pH - aktivity × koncentrace silné protolyty - úplná disociac Selhává u kvantitativního popisu síly kyselin a zásad Autoprotolýza vody 2 H2O H3O+ + OH- Koncentrace vody je mnohonásobně větší než koncentrace iontů a lze ji pokládat za konstantní. Potom můžeme psát rovnovážnou konstantu ve tvaru, ktrému říkáme iontový produkt vody: Kv = aH3O+ aOH- resp. pKv = -logKv, pH + pOH. 5) Co je autoprotolýza vody? Objasni iontový součin(produkt) vody. Jeho hodnota pro 25 stupňů Celsia je? Co je kvantitativním měřítkem síly kyseliny a co je mírou kyselosti vodného roztoku? Vysvětli význam pH. Rozsah stupnice pH pro 25 stupňů Celsia je? Jak se mění pH (a koncentrace ˇ3$ ˝ či $ˇ˜) při ředění roztoku a Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Důležitou vlastností vody je autoprotolýza vody neboli disociace vody. Probíhá podle reakce 2 H2O ↔ H3O + + OH-, a to jen u velmi malé části molekul. Na jednu disociovanou molekulu vody připadá 10 miliónů nedisociovaných molekul. Přesto je tento jev základem pro odvození pH vodnýc

Kurz pro zájemce o studium na VFU Brno (FVL, FVHE) Středoškolská biologie a chemie . Rozvrh hodin: 9:00 - 14:00 (3 + 3 výukové hodiny dle programu s 1/2 h přestávkou Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad - výpočty. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční reakce, činidla, počty vyměněných elektronů a koeficienty v chemických rovnicích. Termochemické rovnice a energetická bilance reakcí, reakční teplo teorie kyselina zásad ( Arrhenius, Bronsted, Lewis), autoprotolýza vody; protolytické reakce, neutralizace a definice solí - příklady solí,hydrogensolí a hydrátů solí; hydrolýza solí, síla kyselin a zásad - konstanty disociace kyselin a zásad, pH, stupeň disociace, bezpečnost práce s žíravinam

Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad - výpočty ze zadané koncentrace nebo hodnoty pH. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční (redoxní) reakce, oxidační a redukční činidla, dílčí děje v oxidačně redukční reakci, počt Rovnovážná konstanta Brønstedova teorie kyselin a zásad autoprotolýza vody: 2 H2O → H3O+ + OH- K = [H3O+][OH-]/[H2O]2 → Kw = [H3O+][OH-] - závisí na teplotě kyseliny zvyšují [H3O+] → KA velké, pKA malé - síla kys. roste s atomovým číslem pH (Sørensen) = - log[H3O+] (z francouzkého puissance d'hydrogene) Vodíková. Autoprotolýza vody, Disociace vody, Iontový součin vody. Uniepedie je mapa koncept nebo sémantické sítě organizovány jako encyklopedie nebo slovníku. To dává stručný definici každého pojmu a jeho vztahů. Toto je obrovská on-line mentální mapa, která slouží jako základ pro koncepčních diagramů. Je to zdarma k použití.

PPT - Analytická chemie KCH/SPANA PowerPoint Presentation

Molekuly vody dokáží dokonce reagovat samy se sebou. Tato reakce se nazývá autoprotolýza vody a je základem pro odvození pH, tedy stupnice kyselosti, o které bude pojednávat jedna z následujících kapitol A tato reakce by vám měla znít povědomě. Tato jednoduchá reakce je autoprotolýza vody, kde jedna molekula vody vystupuje jako kyselina a druhá molekula jako zásada. A dostaneme H3O+ a OH-. Rovnovážná konstanta pro autoprotolýzu vody, kterou jste již viděli, je Kw rovno 1,0 krát 10 na -14 Autoprotolýza vody: H. 2 O + H 2 O H 3. O+ + OH-c) Neutralizace - je zpětná reakce k autoprotolýze. H. 3 O+ + OH- H 2 O + H 2. OZa neutralizaci můžeme tedy označit . reakci mezi kyselinou a hydroxidem za vzniku příslušné soli a vody AUTOPROTOLÝZA VODY 2 H O H30+ + OH . [H3041[OW] Z rovnováŽné konstanty autoprotolýzy vody K tzv. IONTOVÝ SOUCIN VODY: = [H30+llOW] 25 , múŽeme odvodit Poznámky Kation odštëpený pii di- sociaci kyselin (vody) neni ve vodé schopen samostatné existence. Je hydratován, tzn ANO - málo, ale přece - autoprotolýza vody některé molekuly fungují jako kyseliny, jiné jako zásady Disociace vody a pH disociace ale probíhá jen velmi málo (na jednu dvojici H3O+ a OH- připadá 555 mil. nedisociovaných molekul vody Disociace vody a pH lze vytvořit jedinou konstantu KV, kterou nazveme iontový součin vody, a.

autoprotolýza vody a amoniaku analyzuje reakci autoprotolýzy vody protolytické děje a jejich zápis sestaví rovnici protolytického děje, vyznačí konjugované páry a odvodí vztah pro disociační konstantu dané kyseliny a zásad Příkladem je autoprotolýza vody. H2O + H2O H3O+ + OH-Zvýše uvedené rovnice lze odvodit tzv. iontový součin vody KV. 4.7 Jedná se tedy o součin rovnovážných koncentrací oxoniových a hydroxidových iontů ve vodných roztocích. Tento součin je konstantou závislou na teplotě, pro t=25°C je KV=10-14 Acidobazické reakce, disociační konstanta, autoprotolýza vody, pH, hydrolýza solí. Srážecí a komplexotvorné reakce. Redoxní reakce, oxidace a redukce, vyčíslování redoxních rovnic, základy elektrochemie. Vyjadřování a výpočty složení roztoků . Očekávané dovednosti: 1.1 Látky a soustavy láte Iontový součin vody Význa čnou vlastností všech rozpoušt ědel, která mají amfoterní charakter, je autoprotolýza neboli reakce, kdy ze dvou částic dané látky vzniká nová kyselina a zásada. Nap říklad ve vod ě probíhá autoprotolýza, která vede k ustavení následující rovnováhy: H2O + H 2O H 3O + + OH Autoprotolýza vody je reakce dvou molekul vody, z nichž jedna se chová jako kyselina, druhá jako zásada. Biogenní slabé kyseliny se do půdy nejvíce uvolňují při rozkladu odumřelé organické hmoty. Nízkomolekulární frakce organických kyselin na sebe poutají bazické kationty, které jsou velmi mobilní a aktivně se účastní.

Autoprotolýza vody - YouTub

Všetko, čo študent potrebuje - referáty, ťaháky, čitateľský denník, slohy, úvahy, SOČ, životopis Kľúčové slová: Anorganická chémia Prvky periodickej tabulky autoprotolýza vody disperzie Obsah: Prvky 1a skupiny (h, li, na, k, rb, cs, fr) Prvky 2a skupiny. - reaktivita : voda jako reaktant (rozklad vody, autoprotolýza, hydrolýza, fotosyntéza) voda jako produkt (neutralizace, esterifikace, vznik ch. vazeb, oxidace . živin - vznik vody v dýchacím řetězci), - biologický a ekologický význam vody (koloběh vody, klimatický význam-skleníkový efekt, další významy vody pro život na.

Již jsme se naučili, že voda má amfoterní charakter. V reakci, které se říká autoprotolýza vody, se tato vlastnost vody projeví naplno. Jedna molekula vody se zachová jako kyselina a naprotonizuje druhou molekulu vody, která se tedy zachová jako zásada 2.1.1 Autoprotolýza vody Vo všetkých vodných roztokoch dochádza k autoprotolýze vody, pri ktorej si dve molekuly vody navzájom vymieňajú vodíkový katión, čo znázorňuje rovnica + - HO+HO HO +OH2 2 3 (2.1) Jedna molekula vody vystupuje ako kyselina. Odovzdáva protón a mení sa na hydroxidový anión

Voda - seminární práce Studijni-svet

Autoprotolýza vody + + + H 2 O + -H 2 O OH + H 3 O+ H+ - Súčin látkových koncentrácií oboch iónov K v = iónový súčin vody 14 H 3 O( OH) 10 K c v. NaOH 11 Neutralizácia HCl H 3 O+-+ Cl Na+ + OH-Na+-+ Cl + 2 H 2 O Neutralizácia je opakom autoprotolýzy H 3 O+ + OH-. Délka 96 pm. Fyzik. a anal. chem 2014/2015 13 Voda - vlastnosti II. Molekula vody je silně polární Což výrazně ovlivňuje její vlastnosti: Srovnání s H2S (Elektronegativita S = 2,6): Bod varu [oC] H2O 100 H2S -63,5 Bod tání [oC] 0 -91 Tyto výrazné odlišnosti jsou způsobeny tvorbou vodíkových můstků mezi molekulami vody

Označte látku, která patří mezi neelektrolyty: A) kyselina chlorovodíková B) jod C) kyselina octová B D) chlorid sodný 78. Zásaditou reakci vodného roztoku uhličitanu sodného způsobuje: A) oxid uhličitý uvolněný při rozpouštění soli B) autoprotolýza vody C) OH- ion vzniklý hydrolýzou aniontu C D) vznik oxoniového iontu 79 Autoprotolýza vody Velmi malá část molekul čisté vody10-7 mol/dm3 disociuje na vodíkové kationty a hydroxidové anionty. Protože z každé disociované molekuly vznikne právě jeden kationt a jeden aniont je koncentrace iontů stejná. I Kationty H+I nejsou schopny samostatné existence a váží se koordinační vazbou na molekuly vody

1. Základy chemického názvosloví . názvosloví anorganické chemie, oxidační číslo, binární sloučeniny, hydroxidy, kyseliny, soli, komplexní sloučeniny. Svobodná chebská škola, ZŠ a Gymnázium s.r.o Jánské náměstí 15 350 02 Cheb IČO 252 493 55 tel/fax 354 430 301 e-mail: schs@schs.cz www.schs.cz Maturitní okruhy z chemi autoprotolýza vody benzaldehyd benzen benzopyren bod tání bod varu Bohrův model atomu helia Bohrův model atomu kyslíku Bohrův model atomu vodíku brom a molekula bromu buta-1,3-dien butan částice kapalných látek. Stránka 8 z 17 částice pevných láte Na rozdíl od jinak obvyklých přístrojů je zde zobrazena také nepatrná vodivost destilované vody, takže při pokročilejší výuce nedochází k rozporům, pokud se pak zavede např. autoprotolýza vody a hodnota pH. Měřicí přístroj provozovaný se síťovým adaptérem (součástí dodávky) i s baterií zobrazuje - bez dalších. Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - gymnázium, Bohumín, MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE. 1. Základy chemického názvosloví . názvosloví anorganické.

ELU

Charakteristika acidobazických reakcí, teorie kyseliny a zásad (Arheniova, Brönstedova, Lewisova), amfiprotní látky, protolytické reakce, konjugovaný pár, síla kyselin a zásad, konstanta acidity, odhad síly kyselin ze vzorce, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, výpočet pH silných kyselin a zásad, výpočet. Iontový součin vody a pH. Autoprotolýza = disociace čisté vody bez dalších látek 2H 2 O H 3 O + + OH - Z rovnovážné konstanty odvodíme iontový součin vody: Hodnota 10-14 - platí při 25°C(je tedy závislá na teplotě) Platí nejen ve vodě, ale i ve vodných roztocích → z [H 3 O +] můžeme určit kyselost

PPT - Disociace vody a koncept pH PowerPoint Presentation

6. Acidobazické reakce, autoprotolýza vody, hydrolýza solí 7. Vodík, kyslík 8. Halogeny 9. Chalkogeny 10. Tetrely 11. Pentely 12. Alkalické kovy a s2 - prvky (kovy alkalických zemin) 13. Přechodné prvky a technicky důležité kovy 14. Základy organické chemie 15. Alifatické uhlovodíky 16. Cyklické uhlovodíky 17. při pití živé a mrtvé vody se musí dodržovat zásada, že se nesmí nijak upravovat např. slazením, ovocnými šťávami a nesmí se ničím zapíjet ani zajídat. Musí se pít 30-60 minut před jídlem. Po potírání pokožky živou vodou se doporučuje nanést napřed mastnější krém, protože živá voda vysušuje

Vodík, kyslík, peroxid vodíku, voda, CH - Chemie - - unium

Autoprotolýza vody • autoprotolýza: - je chemická reakce - probíhá mezi dvěma molekulami rozpouštědla, z nichž jedna reaguje jako kyselina a druhá jako zásada • autoprotolýza vody: - vzniká oxoniovýkationt H 3O+a hydroxidový aniont OH- Současně probíhá autoprotolýza vody a oba děje lze sloučit do jedné rovnice, tím je ale porušena rovnováha autoprotolýzy vody a část vzniklých hydroxylových aniontů reaguje s oxoniovými kationty za vzniku vody. Výsledkem je, že. Silné zásady

Vítej - chemie - chemický děj, chemická reakc

Autoprotolýza vody: H 2 O + H 2O ↔ H 3 O + + OH-Tedy podle zákona o rovnováze: [ ] [ ] [ ] Čitatel je tak obrovský, že je prakticky konstantní a můžeme spojit 2 konstanty do jedné nové - Ktzv. iontový součin vody V V =[ ] [ ] při standart.podmínkác Transcript Acidobazické reakce - podpora chemického a fyzikálního vzdělávání Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA CH16 - Acidobazické reakce Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem PODPORA. Látkové množstvo vzorky vody s hmotnosťou jeden kg (M=18 g.mol-1) Vypočítaj hmotnosť 2 molov kuchynskej soli v gramoch (M NaCl= 58, 44 g. mol -1) Relatívna molekulová hmotnosť kyseliny sírovej je 98,072 e) Autoprotolýza vody, pH, indikátory f) Neutralizace 3) Vodík, kyslík a voda a) Výskyt prvků v přírodě b) Fyzikální a chemické vlastnosti c) Výroba, příprava d) Voda - tvar molekuly, vazebné poměry v molekule e) Vazba vodíkovým můstkem 4) Významné kovy a) Obecné vlastnosti kov

Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá chemickou rovnováhou a jejími jednotlivými typy (rovnováha acidobasická, komplexotvorná, srážecí, redoxní).Dále pojednává o výpočtu pH, a věnuje se i galvanickým článkům, akumulátorům a elektrolýze včetně praktického využití Požadavky k přijetí na LF OU pro AR 2021/2022 Studijní program Studijní obor TZ PV ÚP OPT Další Bi Fy Ch Nutriční terapie, bakalářský, prezenční Nutriční terapie prezenční X Ano X Ano X X INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. * KYSELINY A ZÁSADY Mgr. Jana Schmidtmayerová * ACIDOBAZICKÉ (PROTOLYTICKÉ) REAKCE Acidobazické neboli protolytické reakce se uskutečňují mezi kyselinami a zásadami * TEORIE KYSELIN A ZÁSAD ARRHENIOVA TEORIE BRÖNSTEDOVA TEORIE (teorie. Teorie kyselin a zásad. Autoprotolýza vody, pH, indikátory. Síla kyselin a zásad. Hydrolýza soli. − Základy anorganické chemie Vodík, kyslík, peroxid vodíku Chemie s-prvků: kovy alkalických zemin, alkalické kovy. Chemie p-prvků. Chemie d-prvků. Základní poznatky f-prvků. − Základy organické chemie Typy vzorců. O+ a OH--> autoprotolýza vody: H 2 O = H+ + OH--alebo správnejšie 2 H 2 O = H 3 O + + OH Rovnováhu reakcie 2H 2 O = H 3 O+ + OH-charakterizuje rovnovážna konštanta (K a): O rovnováhe reakcie taktiež platí, že je posunutá doľava, pričom koncentrácia disociovaných iónov je v porovnaní s H 2O nepatrná.

 • Nejnavštěvovanější místa v čr 2017.
 • Lineární funkce průsečíky s osami příklady.
 • Povely pro psa anglicky.
 • Zdravotní židle pro děti.
 • Jak probíhá vyšetření nadledvinek.
 • Operace srdce emimino.
 • Myoglobin funkce.
 • Benjamínek význam slova.
 • Mezní užitek ekospace.
 • Ostrov kos na kole.
 • Těsnící guma ve spreji.
 • Beamer car.
 • Šlapeto brno.
 • Kurzor myši.
 • Africký mor prasat přenos na psa.
 • Povinnost opravovat zpracovávané osobní údaje je projevem principu.
 • Geokodovani.
 • Farmakoterapie hypotenze.
 • Svatý kryštof privesek.
 • Orion cokolada praha.
 • Opuštění pracoviště.
 • Hovězí nudličky po mexicku.
 • Ceresit stop vlhkosti tablety akce.
 • Hydrocefalus wikipedia.
 • Cena betonu mix.
 • Druhy punkce.
 • Prodám peugeot boxer 3.0 hdi.
 • Modra vopice program.
 • Struma diffusa parva.
 • Canon ef 70 200mm f/2.8 l is ii usm.
 • Pokleslé břicho před porodem.
 • Virtuální voda výpočet.
 • Body exhibition brno 2018.
 • Spontex express systém náhradní mop.
 • Divoké husy migrace.
 • Psychicky na dne z prace.
 • Jak zvýšit tempo běhu.
 • Paleni pochvy a konecniku.
 • Popis v angličtině.
 • Bezpečnostní desatero.
 • Kelpie creepypasta.