Home

Poruchy příjmu potravy psychologie

Proč vznikají poruchy přijmu potravy? Existuje několik rizikových faktorů, které mohou pomoci vzniku poruchy příjmu potravy. Kult štíhlosti - Všude vidíme ty krásné slečny, které jsou štíhlé a všechno jim tak dokonale sluší a padne. Na tenhle nezdravý kult štíhlosti narážíme ve všech médiích - od novinových plátků, přes internet až po filmy Poruchy příjmu potravy bohužel nedevastují jen tělo, ale i duši. Provázejí je společenská izolace, psychická labilita, pocity méněcennosti a deprese. Poruchy příjmu potravy bývají spojeny s úzkostí a depresemi. Někdy se podílejí na jejich vzniku, jindy jsou spíše důsledkem ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE Poruchy příjmu potravy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Anežka Kordová Specializace v pedagogice: Psychologie se zaměřením na vzdělávání Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Šámalová Plzeň, 201

Poruchy příjmu potravy, psychická onemocnění, mezi které zahrnujeme mentální anorexii, bulimii a záchvatovité přejídání, jsou velmi zákeřné nemoci. Porucha může udeřit v jakémkoliv věku u kohokoliv, ale zranitelnější jsou ženy, mladí lidé okolo puberty, ale i perfekcionalističtí čtyřicátníci. Deset pravd o poruchách příjmu potravy může ulehčit. Poruchy příjmu potravy se vyskytují převážně u dívek a mladých žen a jejich nejčastějšími formami jsou mentální anorexie nebo mentální bulimie. Jde o poruchu, která spočívá v nepřiměřeném zaměření dívek na vlastní tělo, hmotnost a příjem potravy. Cílem obou poruch je štíhlost a hlavní příčinou je strach. Pro Evu - poruchy příjmu potravy (bulimie) k odpovědi z 5. srpna - Milá Evo, přeju mnoho sil k řešení problému s příjmem potravy. Nemohla jsem nereagovat, protože sama jsem si tím před 8 lety prošla. Je velice dobře, že už to vnímáte jako problém, o kterém se potřebujete poradit

Lifee

Poruchy příjmu potravy jsou označení pro poměrně široký okruh různých patologických způsobů zacházení s jídlem, s čímž jdou ruku v ruce změny osobnosti i vztahů takto nemocného člověka. K poruchám příjmu potravy se řadí mentální anorexie, bulímie a patologické přejídání, my se budeme věnovat zkoumání. Poruchy příjmu potravy patří mezi dlouhodobá a závažná onemocnění, která však lze úspěšně léčit. Mezi základní podmínky úspěchu v léčbě patří motivace k řešení problémů vztahujících se k narušenému příjmu potravy, ale i ostatním životním oblastem. Naše zařízení nabízí tři formy péče: 1 Purgativní poruchy příjmu potravy: jedná se o poruchy příjmu potravy, kdy postižené osoby vyvolávají zvracení, užívají laxativa, diuretika či nadměrně cvičí, aby zabránili nadměrnému příjmu kalorií. Nicméně na rozdíl od mentální anorexie či bulimie se postižení jedinci záchvatovitě nepřejídají

Poruchy přijmu potravy - Jakbýtfit

2 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 2.1 Poruchy příjmu potravy podle MKN-10 Podle poslední, revize MKN, MKN-10, prováděné WHO (mezinárodní zdravotnickou organizací), patří mezi poruchy příjmu potravy mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání a zvracení spojené s jinými psychickými poruchami Web Psychologie.cz je pro lidi, kteří vědí, že se stále mají co učit. Psychologové a psychoterapeuti sdílejí se čtenáři své odborné znalosti i osobní zkušenosti formou srozumitelných článků a poutavých videoseminářů Psychologie - poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou závažná psychická onemocnění, kam řadíme mentální anorexii (úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimii (přejídání a následné vyzvracení potravy) a. Odborníci v současnosti chápou poruchy příjmu potravy jako léčitelné geneticky podmíněné biologické onemocnění mozku. Poruchy příjmu potravy postihují až 70 milionů lidí v celém světě a mají nejvyšší úmrtnost ze všech duševních onemocnění. Přesto a navzdory zdravotní péči se mnoho lidí neléčí

Nejsem nemocná, jen jinak jím

 1. Všude se píše, že poruchy příjmu potravy (dále jen PPP) jsou bio-psycho-sociálním onemocněním, to znamená, že nejde pouze o poruchu metabolizmu, individuálně psychickou či jen společensky podmíněnou. Od všeho něco
 2. Kniha První kroky z poruchy příjmu potravy odpovídá na všechny tyto otázky a poskytuje nemocným a jejich blízkým informace a inspiraci, které potřebují pro uzdravení. Knihu napsaly dvě expertky s rozsáhlými zkušenostmi v této oblasti
 3. Poruchy příjmu potravy: vztah k imaginaci a závislosti na poli. Nepublikovaná diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita. Vedoucí prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. 2010, roč. 4, č. 3 Výzkumné studie 2 Úvod Poruchy příjmu potravy (dále jen PPP) jsou specifickým onemocněním, které v posledních desetiletích vzbuzuje.
 4. Jedná se zejména o pacienty s těžšími formami poruch osobnosti a také pacienty léčené pro úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchu, reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení, dissociativní poruchy, somatoformní poruchy, jiné neurotické poruchy a poruchy příjmu potravy, jiné než zmíněné organické poruchy
 5. Poruchy příjmu potravy v dětském a raně adoles-centním věku představují závažnou patologii pro dospí-vání v rovině biologické i psychosociální (5, 6). Většina dat, z nichž se pak vyvozují konceptuální závěry, je zís-kána z výzkumů dospělých, event. adolescentních pacien
 6. árních prací. Anotace poruchy příjmu potravy, Lesley Hornby, mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatové přejídání, jídlo, psychika, emoce, hladovění, stres.

 1. Poruchy příjmu potravy tvoří spektrum, na jedné straně s anorexií a bulimií a na druhé straně premorbidní obezitu dětí nebo rodin. S narůstající obezitou v populaci narůstá fobie z obezity, některých potravin a nespokojenost s vlastním zevnějškem i u malých dětí
 2. příjmu potravy je staví na pomezí psychiatrie, nutričního lékařství, psychologie, sociologie a dalších oborů. (Krch F. D., 1999 : 11) Poruchy příjmu potravy postihují zejména mladé a dospívající ţeny, coţ je často připisováno velkým psychickým a také fyzickým změnám v tomto období
 3. 1984 ‑ Atestace z klinické psychologie. 1985 LF UK, PCP, přednáší v odborném (KBT, obezitologie) a postgraduálním výcviku (poruchy příjmu potravy), publikuje v odborném i populárně naučném tisku, aktivně vystupuje na odborném fóru u nás i v zahraničí, je zakladatelem Společnosti pro výzkum a terapii anorexie a.
 4. ZNALEC PSYCHOLOGIE - Obor zdravotnictví . psychodiagnostika - osobnost, poruchy, intelekt, emoční vazby. v rámci trestních řízení obecná či speciální věrohodnost, resocializace . ZNALEC PE DAGOGIKA - Obor školství a kultura posudky pro potřeby jednotlivců i institucí
 5. Pro poruchy příjmu potravy je typická obava z tloušťky, snaha o snížení tělesné hmotnosti, nenormální psychický vztah k jídlu a zkreslené vnímání vlastního těla. Nemoc často doprovází ztráta zájmu o kontakt s vrstevníky i koníčky, nesoustředěnost, náladovost

10 pravd o poruchách příjmu potravy Doktorka

poruchách panuje. Poruchy příjmu potravy jsou velmi závaţným onemocněním, kterým trpí především dospívající dívky, přičemţ v České republice jimi trpí 6% populace. V poslední době se s nimi častěji setkáme i u dětí a muţů. Tato práce si klade za cíl být stručným úvodem do problematiky poruch příjmu potravy

Jak dál. Poruchy příjmu potravy jsou zdraví velmi nebezpečné, nejsou-li léčeny, mohou nakonec způsobit metabolický rozvrat a smrt. Při podezření na anorexii či bulimii doporučujeme konzultaci s lékařem, u dětí a dospívajících bývá první volbou obvodní lékař PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY František D. Krch a kolektiv Kniha podává vysoce fundovaný přehled informací o vzniku, výskytu a léčbě anorexie a bulimie podle nejnovějších poznatků lékařské vědy. Kniha je určena lidem s hlubším zájmem o problematiku, tedy zejména odborníkům a studentům Duševní poruchy (nebo také Duševní poruchy jsou předmětem zkoumání celé řady oborů (psychopatologie, psychiatrie, psychologie), to mimo jiné působí nemalé obtíže při snaze definovat tento termín. Poruchy příjmu potravy a jídelního chování mentální anorexie, mentální bulimie Mezi poruchy příjmu potravy se však řadí i nespecifické poruchy, jako je syndrom nočního přejídání či záchvatové přejídání. Mentální anorexie (BMI pod 16) je vážné duševní onemocnění, které může ohrozit pacienta na životě, proto je nutný včasný zásah a léčba KATEDRA PSYCHOLOGIE PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY: RIZIKA A INFORMOVANOST U DOSPÍVAJÍCÍCH DĚTÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Natálie Korandová, DiS. Specializace v pedagogice, obor Výchova ke zdraví Vedoucí práce: PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. Plzeň, 201

Poruchy příjmu potravy - PhDr

Poruchy příjmu potravy jsou závažným duševním onemocněním. Pacienti, převážně jde o ženy, ale mnohdy nenaleznou motivaci k tomu, aby se své choroby chtěli zbavit. Zpočátku mě léčili doktoři, já sama jsem se neléčila, nechtěla jsem, aby mi anorexii někdo bral, říká jedna z nich Poskytujeme odbornou ambulantní péči v oblasti duševního zdraví - psychiatrie, klinická psychologie a systematická psychoterapie. Smyslem a cílem není pouze odstranění příznaků, ale také pomoc nalézt a odstranit překážky, které brání žít zdravou a smysluplnou existenci Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou charakteristické patologickou změnou postoje k vlastnímu tělu, neadekvátním hodnocením jeho proporcí a hmotnosti, a z toho vyplývajícím narušením vztahu k jídlu a alimentačního chování Psychologie těhotenství a raného vývoje dětí (do 3. let věku) Předškolní, školní a adolescentní psychologie; Dvojčata a vícerčata; Logopedie a poruchy řeči; Plavání kojenců a batolat; ORL (ušní, nosní, krční) Ostatní; Náhradní rodina; Léky; Kreativní tvoření; Poruchy příjmu potravy; Neaktivni poradny; Katalog. KONTAKTUJTE NÁS A DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU V NAŠÍ AMBULANCI. Tel: 608 178 543 Mail: kontakt@psychoterapie-andel.cz Podrobné informace o našem týmu včetně profilů s fotografiemi, praxí a kontakty na jednotlivé terapeuty najdete na stránkách Psychoterapie ANDĚL Prah

Poruchy příjmu potravy mají ze všech psychických nemocí nejvyšší procento úmrtnosti. Děsivé je to, že ženy mezi 15 a 24 lety umírají až dvanáctkrát častěji na anorexii než na jakoukoli jinou nemoc. psychologie. záchvatovité přejídání. Obrázky, zvuky či videa k tématu Duševní poruchy ve Wikimedia Commons; Poruchy osobnosti‎ (1 kat., 10 str.) Poruchy příjmu potravy‎ (8 str.) S Schizofrenie‎ (4 str.) Spánkové poruchy‎ (17 str.) T Závislost (psychologie) Stránka byla naposledy editována 1.. Není těžké hubnout, ale zhubnout. Klíčem je vědět, jak na to, a přesně s tím vám rádi pomůžeme. Po úvodní analýze InBody, která umí upozornit na skrytá zdravotní rizika, naplánujeme hubnoucí program, který nastartuje vás i váš metabolizmus.. Součástí pobytu je také pletysmografické vyšetření cévního systému, které je vhodnou prevencí diabetu a. Poruchy příjmu potravy anorexie, bulimie a obezita Obvykle si uvědomujeme, že jsme hladoví, když cítíme naše vnitřnosti, které jsou spravedlivé stahy žaludku . Pro mnoho lidí je to velká pobídka k jídlu, ale není to fyziologicky nejvýznamnějším ukazatelem hladu Sekce pro poruchy příjmu potravy 3816 Stanovisko výboru PS k současnému využití atypických antipsychotik ve formě dlouhodobě působících injekcí; Problematika posuzování invalidity - vyhláška 35

poruchy příjmu potravy - Partnerská psychologie - iDNES

Psychiatr a psychoterapeut především v oblasti poruch příjmu potravy. Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. Vybudovala Centrum pro poruchy příjmu potravy na Psychiatrické klinice v Praze, kde se nachází lůžková část, denní stacionář a ambulantní část Poruchy příjmu potravy. Práce se věnuje poruchám příjmu potravy. První část se zabývá nejčastějšími nemocemi - mentální anorexií a bulimií. Soustředí se na jejich klinické pr... Typ školy: VŠ. Kategorie: Psychologie, Medicín Poruchami příjmu potravy, kam patří anorexie, bulimie nebo přejídání, v Česku trpí stále víc lidí. V nemocnicích jich loni skončilo o třetinu víc než před sedmi lety. Ukazují to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky Komplexní psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické služby. Služby posted on 22.11.2014 by Psychocentrum Zlín NAŠE SLUŽBY. Nabízíme vám komplexní služby v oblasti psychiatrie, adiktologie (návykových nemocí), psychologie a psychoterapie

Poruchy příjmu potravy Doktorka

 1. Mezi poruchy příjmu potravy řadíme tři základní psychická onemocnění: mentální anorexii, bulimii a záchvatovité přejídání. Výrazně vyšší výskyt těchto poruch je zaznamenáván u žen. Nejnebezpečnější je anorexie, která má smrtnost 10-20 %
 2. árky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce nejprve seznamuje s obecnou charakteristikou poruch příjmu potravy.Poté se velmi podrobně věnuje průběhu, projevům, příčinám a léčbě akutní a chronické mentální anorexie a bulimii
 3. ka a batolata. Školka, škola a puberta. Zdraví, vztahy a sex. Diskuze podle narození i regionu

Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy; Lehké formy závislostí seminářů a výcviků v různých oblastech psychologie. Velmi ráda pracuji s lidmi a těším se z jejich pokroků v průběhu řešení jejich problémů. Tel: +420 720 134 297. Tel.: +420 720 134 297 +420 734 462 883 Nabídka psychoterapie, psychologického poradenství, psychodiagnostiky pro děti i dospělé. Zaměření na rizikové jednání u dětí a mládeže, rozvodové a porozvodové konflikty, psychosomatické obtíže, poruchy příjmu potravy. Dále pak poradenství při úzkosti, změny nálad, deprese a další negativní pocity

Jaké jsou příznaky 6 nejčastějších poruch příjmu potravy

Schizofrenie (bludy, halucinace, poruchy vnímání) Deprese (bipolární poruchy, manické stavy, smutek) Neurósy (úzkost, fobie, obsedantně-kompulsivní poruchy) Poruchy příjmu potravy (anorexie / bulimie) Poruchy osobnosti (žárlivost, transvestitismus, pyromanie) Mentální retardace (oligofrenie, úrovně hodnocení IQ PSY - Psychologie - Poruchy příjmu potravy; PSY - Psychologie - Somatoformní poruchy; PSY - Psychologie - Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka; PSY - Psychologie - Úzkostné poruchy; PSY - Psychologie - Maturitní otázka - 10. Základní rysy sebepojetí, vývoj sebepojetí, poruchy sebepojet

Psychologie. Test rizik vzniku či rozvoje poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) je dotazníkem, který vychází z klinicky ověřených testů ppp, prožívání a některých osobnostních rysů Spektrum poruch příjmu potravy Kniha je výsledkem dlouhodobé klinické a výzkumné práce editorky, vynikající české odbornice na poruchy příjmu potravy, a spolupracujících odborníků, především..

Poruchy příjmu potravy Knihy

 1. trápí Vás poruchy příjmu potravy (mentální anorexie/bulimie) nedaří se Vám otěhotnět; jste přepracovaní nebo ve stresu; chcete se naučit relaxovat; chcete pracovat na svém osobním růstu; chcete se lépe soustředit, zvládat svoje emoce či podávat lepší výkon v práci nebo ve sport
 2. 2002 - dosud Psychiatrická klinika VFN 1.LF, odd. pro poruchy příjmu potravy (psycholog, od 2009 externí spolupráce) 2002 - 2005 Tutor s r.o. - výuka psychologie a firemní tréninky 2002 - 2003 RTV Roudnice n. L. - redaktorka a moderátorka regionální T
 3. imální váhou vzhledem k věku a výšce, BMI (index tělesné.
 4. Mezinárodní klasifikace nemocí uvádí poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) pod označením F50.0-F50.9, přičemž sem řadí kromě mentální anorexie a mentální bulimie, známých široké veřejnosti, například i záchvatovité přejídání
 5. Poruchy příjmu potravy (PPP) psychické onemocnění, do něhož zahrnujeme mentální anorexii, bulimii a záchvatovité přejídání, jsou velmi zákeřné nemoci. Přístup k pacientům musí být individuální a komplexní s vědomím, že může jít o běh na dlouhou trať, který nemusí být vítězný

Přístupy k léčbě poruch příjmu potravy

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY V DTSKÉM VKU DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Ivana Benešová Učitelství pro střední školy, obor PS-Nj Vedoucí práce: PhDr. Lenka Novotná Plzeň, 201 Zkušenosti nám ukazují, že vůbec ne. Že to naopak málokdo umí a ti, kdo dotáhnou představu o svém nedokonalém těle až do nebezpečného konce, končívají v poradnách a ambulancích lékařů, psychologů, nutričních poradců a terapeutů s diagnózou poruchy příjmu potravy Tanečnice a poruchy příjmu potravy. Psychologie dnes 3/2004 . V naší společnosti je stále výrazně preferována štíhlá postava na úkor postavy s plnějšími tvary. Se štíhlou postavou jsou velmi často asociovány mnohé kladné charakteristiky jako je střídmost, pracovitost či silná vůle Jak proniknout k prapůvodním motivům našeho jednání ? Vzdělávacím cyklem provádí prof. MUDr. Cyril Höschl Poruchy příjmu potravy má každá druhá žena, zřídka tím ale trpí i muži. Tady je moje zkušenost s mentální bulimií. Dneska je mi skoro 27 let, takže už to je.

Mgr. Lucie Kryslová - velmi dobré psycholog, psychoterapeut z města Plzeň. Podívejte se na názory a publikujte své vlastní názory v rámci největšího hodnocení lékařů v zemi České republice Poruchy příjmu potravy Zobrazit všechny léčené nemoci . Ukončené školy. obor psychologie, Filosofická fakulta University Karlovy (Praha, 2002) Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Praha, 2007) Supervizní výcvik v Gestalt modalitě (Praha, 2012) Specializace • poruchy příjmu potravy, anorexii, bulimii • reakce na závažná onemocnění sebe či blízkého, smrt blízkého • problematiku stáři a stárnutí • problémy v mezilidských vztazích, partnerské a rodinné problémy • problémy v zaměstnání, strach ze ztráty zaměstnání, problematiku nezaměstnanost Poruchy příjmu potravy, především mentální anorexie a mentální bulimie, se již dlouho těší zájmu psychiatrů, k internistům se dostávají jen při vzniku komplikací - malnutrice, iontové rozvraty. Je paradoxní, že obezitu naopak léčí téměř výhradně internisté, pokud není provázena např. depresí Volby do výboru Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 7.5. 2018 - 23.5. 2018. Celkem hlasovalo 12 členů, tj. 8,76% z celkových 79 ověřených členů sekce. Do výboru pro období 06/2018 - 06/2022 bylo k datu 23.5.2018 zvoleno 5 kandidátů ze 6 navrženýc

Ze studia psychologie jsem do praxe odcházela vyzbrojena podrobnou diagnostickou představou, co za psychické onemocnění to vlastně poruchy příjmu potravy jsou. Ne, že by to bylo špatně, dodnes z těch cenných znalostí, modelů a souvislostí čerpám. Nicméně už tehdy jsem tušila, že vědět CO léčit mi v praxi nebude stačit Poruchy příjmu potravy (dále jen PPP) jsou onemocněním s velmi různorodým průběhem, délkou trvání a vyústěním. Pokud dospěje nemoc až do chronického stádia, 4 PSYCHOLOGIE DNES, Sládková, I., Poruchy příjmu potravy a vnitřní svět nemocných, 2005, s. 24 - 25 5 KRCH, F. D., Mentální anorexie, 2010, s. 22 . Ordinace klinické psychologie Liberec. Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující psychologickou , diagnostickou a psychoterapeutickou péči pro děti, dospívající a dospělé. výživových poruch / obezita, poruchy příjmu potravy, jídelní patologie

Centrum Anabell, z.ú

Redukce příjmu potravyzhruba na polovinu po dobu 6 měsícůvedla k symptomůmtypickým pro poruchy příjmu potravy u původně zdravých (tělesně i psychicky) mladých mužů. Psychologie hladovění ^The Minnesota Study _195 Katedra psychologie FF UK, Praha a Centrum diabetologie IKEM, Praha V práci je diskutován na základě literárního přehledu i českého výzkumu problém komorbidity poruchy příjmu potravy (PPP) a DM 1. typu. Pro léčbu diabetu 1. typu je charakteristické konstantní monitorování příjmu potravy. Tato nadměrná pozor Na každou oblast se specializuje minimálně jeden psychiatr a psycholog, na řešení problému tedy mohou spolupracovat, doplňovat se, případně se zastupovat. U mnoha potíží, jako jsou třeba poruchy příjmu potravy nebo závislosti, bývá spolupráce několika specialistů nezbytná Poruchy příjmu potravy u dětí a adolescentů jsou častější anorexie, bulimie, poruchy příjmu potravy, pica, selektivní požití a přežití. Ačkoli jídlo je základní funkcí lidské bytosti, od okamžiku narození si lidé vybírají, jak a kdy jíst jídlo, takže se stanou způsobem komunikace, socializace atd Poruchy příjmu potravy (anorexie a bulimie) Psychotické poruchy (schizofrenie) Práce na osobnostním růstu a sebepoznání; Orientace, doprovázení a krize spirituálního růstu; Nabízím: Individuální psychoterapii a poradenství - praxe od roku 199

sloní milka « srandovní obrázky zvířat « Galerie | BUFU

Poruchy příjmu potravy - WikiSkript

 1. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra psychologie Název práce: Využití terapeutické techniky video konfrontace v léčbě poruchy příjmu potravy Název práce v angličtině:Video confrontation in the treatment of eating disorders Autor práce: Mgr.Milena Adámková Ségard, Ph.D. Vedoucí práce: Doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc
 2. Poruchy příjmu potravy jsou jedním z nejčastějších a nejzávažnějších (chronicita, vliv na fertilitu, závažné somatické, psychické a sociální důsledky) onemocnění dospívajících dívek a mladých žen. V ČR trpí mentální bulimií nejméně každá dvacátá mladá žena. Závažnost, specifita (nezbytnost znalosti.
 3. Co jsou to ale poruchy příjmu potravy? Jaké jsou jejich příznaky? Můžete se z nich někdy vrátit k normálu?Kniha První kroky z poruchy příjmu potravy odpovídá na všechny tyto otázky a poskytuje nemocným a jejich blízkým informace a inspiraci, které potřebují pro uzdravení
 4. 4. - 6. 4. 2019 Místo konání: Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Poruchy příjmu potravy: poznání, emoce a sebepřijetí Program Pořádá Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. XII
 5. (se zaměřením na duševní poruchy z okruhu poruch příjmu potravy, poruch spánku a poruch v oblasti sexuality) Strana 1/3 20. listopadu 2020, 9.00 - 15.00 Parametry kurzu MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. PaedDr. Mgr. Věra Facová Podrobná anotace kurz
 6. Poruchy příjmu potravy. Vítejte na webových stránkách, zabývajících se PORUCHAMI PŘÍJMU POTRAVY. Poruchy příjmu potravy jsou psychické onemocnění, řadíme zde anorexii (úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimii (přejídání a následné vyzvrac

Články a videa Psychologie

Webináře - psychosomatika, psychické poruchy a poruchy osobnosti. Možná se sami perete s psychickými problémy. Bohužel určitě znáte někoho, kdo je má. Proto je užitečn All 12 / Celý tým 12 / Dětský psycholog 8 / Párová terapie 3 / Pomoc v krizi 9 / Poruchy příjmu potravy 6 / Psychodiagnostika 5 / Psychosomatika 9 O PROJEKTU Internetové stránky PSYCHOLOGIE-PSYCHOTERAPIE.NET vznikly jako informační médium pro širokou veřejnost ve spolupráci s psychologickým centrem PSYCHOTERAPIE ANDĚL Poruchy příjmu potravy Na úvod mám velkou potřebu sdělit, že cítím ohromný respekt a úctu ke každému, kdo najde odvahu vydat se na cestu uzdravení z anorexie, bulímie nebo záchvatovitého přejídání Poruchy příjmu potravy je potřeba odlišit od jiných nemocí, při kterých se hubne, případně přejídá nebo zvrací. Mentální anorexie a bulimie jsou charakteristické tím, že hubnutí je záměrné, pacienti jsou spokojeni, když hubnou. Ne každý, kdo se rozhodne zhubnout, se propadne do poruchy příjmu potravy Vyhledávání: poruchy příjmu potravy Doporučená témata mezi výsledky: eating disorders (4) poruchy příjmu potravy (4) anorexia nervosa (2) diagnostika porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (1) psychologie (1).

Psychologie | Bulimie a záchvatovité přejídání

Dětská a dorostová psychologie 53 Krizová intervence a psychoterapie 43 Odpočinková četba 5 Poruchy příjmu potravy 11 Pro pedagogy 96 Psychologie 26 Rasismus, xenofobie, extremismus 16 Religionistika, spiritualita 11 Sexuálně rizikové chování 10 Šikana, kyberbezpečnost 21 Sociální práce 13 Sociologie 1 AbecedaZdraví.cz > Diskuse > Psychické problémy a psychologie > Poruchy příjmu potravy. Diskuse - Poruchy příjmu potravy. majda, 18.2.2007 20:26:18, IP: ***.***.119.142, #3299. Jeste dodatkem. Anorexie se neda uplne vylecit. Da se potlacit a pak nemoc, pokud to dobre dopadne, v cloveku jakoby drime. Bohuzel nese to s sebou i takove veci. Poruchy příjmu potravy patří mezi primárně psychiatrická onemocnění. V 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí jsou uvedeny následující poruchy příjmu potravy: mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání spojené s jinými psychickými poruchami a jiné poruchy příjmu potravy [32] Prezentace přednášek (v Adobe Presenter) z psychiatrie pro studenty 5. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Zahájení, úvod - Psychiatrie a společnost; Obecná psychopatologie; Organicky podmíněné duševní poruchy; Základy biologické psychiatrie; Schizofrenie; Specifické poruchy osobnosti; Poruchy příjmu potravy; Dětská psychiatrie; Neurotické poruchy.

Chci ještě trochu zhubnout - František David Krch

Poradna Psychologie

Vyhledávání: poruchy příjmu potravy Doporučená témata mezi výsledky: dětská psychologie (1) poruchy příjmu potravy (1) potravní chován í (1) vývoj dítěte. Hrazdirová, Veronika Fakulta: Pedagogická fakulta Rok: 2020, studium probíhá Program/obor Specializace v pedagogice / Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Obhajoba bakalářské práce: Zkušenosti hráčů s poruchami příjmu potravy ve vrcholovém volejbale | Práce na příbuzné tém Mgr. Tomáš Bubrinka registrovaný klinický psycholog Adresa: Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno Telefonické objednávky: 533 302 324, Po až Pá v době od 10:30 do 12:30, případně nám zanechte vzkaz na telefonním záznamníku. E-mail: psychologie.bilydum@centrum.cz (především objednávání), tbubrinka@centrum.c

Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. (2000, S. Grogan) Bulimie - Jak bojovat s přejídáním Poruchy příjmu potravy (2005, F. D. Krch) SOS Nadváha (2001, F. D. Krch) Spektrum poruch příjmu potravy (2010, H. Papežová) Tajná řeč a problémy poruch příjmu potravy (2001, P. Claude-Pierre) Vím, jak chutná vzduch. Možná vás zajímá: Hlavní poruchy příjmu potravy: anorexie a bulimie 2. bulimie nervosa Bulimie nervosa je poruchy příjmu potravy charakterizované nadměrným jídlem a vyčištěním , Stejně jako anorexie je tato osoba posedlá svou ideální váhou (zkreslená jako vize jejího tělesného obrazu) a bojí se obezity a. Psychologie; Věčná touha po uznání Bärbel Wardetzki je zkušená německá psychoterapeutka a autorka několika bestsellerů na téma poruchy příjmu potravy, ženské sebevědomí a obrana proti verbálním útokům. Ukázky z knihy

- Najdi pomoc rychle a v klid

Poruchy příjmu potravy se obvykle vyskytují během dospívání nebo dospělosti, ačkoli se mohou objevit i v dětství. Poruchy příjmu potravy se liší od bulimie nervosa, jelikož osoba, která ji trpí, nesnaží zabránit nadměrnému jídlu vyvoláním zvracení Poskytujeme léčebnou a preventivní péči u širokého spektra duševních poruch a nemocí, se zaměřením na péči o akutní stavy s potřebou krátkodobější hospitalizace. Klinika je součástí FN Brno a disponuje 129 akutními lůžky (tzn. stanovená průměrná ošetřovací doba je 21 dní). Mimo základní komplexní psychiatrickou péči pro pacienty z naší spádové. Jana z Anabell: Mezi nejčastější poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie a mentální bulimie. Obě onemocnění mohou přecházet jedno v druhé. Běžné bývá, že se u pacientů objeví nejprve mentální anorexie, která přejde v mentální bulimii, a to převážně proto, že člověk s mentální anorexií dlouhou. Psychologie a její kontexty 6 (1), 2015, 49-61 Poruchy príjmu potravy na Slovensku a v Čechách: Tematická analýza publikovaných odborných článkov Eating Disorders in Slovakia and Czech Republic: Thematic Analysis of Published Research Articles Marta Somogyiová1*, Anton Heretik, ml.2 1 CPPPaP Dunajská Streda, Dunajská Stred

Poruchy příjmu potravy: neodkládejte léčbu ani v době

Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy . Exponenciální nárůst případů mentální anorexie a bulimie, forem poruch příjmu potravy, potvrzuje hypotézu o provázanosti nemocí s kulturně-společenským vývojem. Nikoli náhodou jsou poruchyb> příjmu potravy tolik rozšířené v dnešní západní kultuře, kde je kladen důraz na individualitu, výkon, povrchní komunikaci. Zabýváme se léčbou běžných psychiatrických poruch, jako jsou deprese, úzkosti, fobie, mánie, bipolární poruchy, schizofrenie, poruchy s bludy, poruchy příjmu potravy, závislosti, poruchy osobnosti a demence. U všech poruch, kde je to možné, nabízíme farmakoterapii i psychoterapii

strachy a úzkosti, školní fobie, poruchy příjmu potravy, problémy v komunikaci, hledání smyslu života, psychosomatické obtíže. Poruchy autistického spektra Samostatnou kapitolou jsou odchylky od běžného osobnostního vývoje ve smyslu poruchy autistického spektra

Fotogalerie: Chtějí být jako Ken a BarbieHana DvorskaKniha: Jak můj mozek zvítězil nad bulimií | KnihyNeuropsychologie v psychiatrii 389,- Kč | PoslatPsychologie | Poruchy osobnosti v 21
 • Povinnost opravovat zpracovávané osobní údaje je projevem principu.
 • Focení mobilem.
 • Avicii smrt.
 • Jak vyrůst do ideální výšky.
 • V 7 měsících stojí.
 • Nova 2 frekvence.
 • Dámské hodinky s hnědým koženým páskem.
 • Netradiční obklady do kuchyně.
 • Řízky na smetaně.
 • Lucie cernikova.
 • Agnostika.
 • Fermium.
 • Ao klasifikace zlomenin páteře.
 • Škoda nosič kol.
 • Limit hotovosti do zahraničí.
 • Krevní elementy hodnoty.
 • Woodbury outlet store.
 • Perkusní revolverová puška.
 • Ucpané cévy na nohou příznaky.
 • Elektrická tramvaj vynálezce.
 • Jak citovat audioknihu.
 • Niceboy c1 navod.
 • Shakes and fidget lučištník pevnost.
 • Zeleno hnědá stolice u kojence.
 • Zitny chleb cena.
 • Straight outta compton cz dabing.
 • Posttraumatický šok.
 • Háčkování návod.
 • Ospat test zdarma.
 • Pohoří severní ameriky.
 • Jackson 5 i want you back.
 • Oc retail park obchody.
 • Diskuzní fórum pro ženy.
 • Podstatná jména test.
 • Louskáček 2019.
 • Country tance milotice.
 • La barca opava.
 • Haemopis sanguisuga.
 • Mléčná dráha wikipedie.
 • Angličtina pro začátečníky kniha.
 • Svatební cesta kanárské ostrovy.